Соціологія Як Наука Предмет, Обєкт, Закони І Категорії: Соціологія Та Її Місце В Системі Сучасних Наук

Він вважав, що соціологія при дослідженні суспільства повинна грунтуватися на позитивних соціальних фактах, а не на абстрактних міркуваннях, тобто будуватися на зразок природничих наук. Як фізик або хімік за допомогою спеціальних методів досліджує свою галузь, так і соціолог не просто стверджує, а доводить, спираючись на факти, зібрані з використанням спеціальних методів. Причому доводить, застосовуючи не окремі, довільно взяті із соціальної дійсності факти, а аналізуючи всеосяжний, об’єктивний, емпіричний матеріал. Ось тільки вчений в соціології визнавав тільки так звані її позитивні сторони. Конт вважав, що наука повинна займатися вивченням фактів виникнення соціальної реальності, створювати емпіричні первинні узагальнення, при цьому, не створюючи теоретично великих побудов. Це і робить соціологію позитивним вченням, якому притаманні корисність, точність, реальність і достовірність.

соціологія як наука

Функції соціології визначаються її завданнями перед суспільством. Найголовнішими функціями соціології є пізнавальна, прогностична, виховна, інструментальна, ідеологічна, гуманістична, соціального управління, практична, інформаційна. (політична соціологія) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується … Кожна наука, досліджуючи певну сферу життя, виробляє і свій специфічний метод дослідження, яким вона користується поряд із загальнонауковими методами, притаманними й іншим наукам. Цей етап може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Сутність Та Зміст Соціології

До сих пір немає однозначної відповіді, що це таке – наука, любов до мудрості, світогляд, мистецтво життя, теорія буття або ще щось. Навіть найбільші мислителі-філософи давали різні часом протилежні відповіді на це питання. Без розуміння устрою навколишнього нас соціального світу в наш час дуже складно орієнтуватися в суспільстві, а тим більше їм управляти. Тому соціологічна експертиза зараз використовується для прийняття державних рішень, законів, керування бізнесом. Без неї не обходяться журналістика й реклама, суспільні й правозахисні організації.

Основним засобом аналізу є тут соціологічна теорія середнього рівня, яка стосується тієї області соціального життя, що досліджується. Нерідко до досліджень за аналітичним планом висловлюються претензії у зв’язку з тим, що вони не розкривають причинних зв’язків чи дають тривіальні результати, тобто ті, що давно відомі. Однак те, що відомо на рівні здорового глузду, ще не є науково доведеним. Факти можна тлумачити по різному і навіть “довести істинність” брехливих гіпотез. Обертання Сонця навколо Землі не суперечить здоровому глузду, але суперечить науковим даним. Дослідник має обережно ставитися до “наявних” фактів.

У межах теорій середнього рівня сформовано систему специфічних понять і визначень, що застосовуються лише в цих сферах соціологічних досліджень. Відтак соціологічне дослідження суспільства — це лише шлях до людини, її потреб, інтересів, до розкриття особистості, її вільного творчого розвитку. Сукупність теоретичних ідей, методологічних принципів, методів і процедур дослідження, а також соціальних технологій, конкретних програм, рекомендацій, орієнтованих на практичне використання, досягнення реального соціального ефекту становить прикладну соціологію.

Топ-хедер

Серед них такі категорії, як „соціальний процес”, „соціальна зміна”, „соціальна трансформація”, „соціальний рух”, „соціальна мобільність”, „соціальний розвиток” та інші. У сучасній соціології проглядається наявність і третьої фундаментальної предметної проблеми – вивчення і узагальнення того, що напрацювали соціологи про суспільство і про громадську думку. Важливою складовою предметної області соціології також є аналіз проблем методології соціального пізнання і ряд інших аспектів.

Соціологія як система знань не може розвиватися і реалізовувати свої функції, не взаємодіючи з іншими науками. Місія програми – сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. Для підприємств найбільш динамічної та прибуткової ІТ-сфери. Студенти професійно володіють сучасними програмними продуктами з atngu.dp.ua економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології. Ми живемо сьогодні, на початку ХХІ сторіччя, у світі, сповненому тривог, але водночас і дивовижних перспектив на майбутнє. Цей світ вирує змінами, позначений глибокими конфліктами, напругами та суспільними розколами, як і руйнівним впливом сучасної технології на навколишнє середовище.

Її можна застосовувати при будь-якому стратегічному плані. Наприклад, при розвідувальному плані дослідження можна апробувати інтерв’ю з експертами. Процес встановлення істинності чи брехливості гіпотези — це процес її емпіричного обгрунтування, її перевірки у ході соціологічного дослідження.

По-друге, це проблема взаємостосунків особистості і суспільства, яка в ХІХ ст. Виступала у формі розподілу зон впливу між соціологією і психологією. Така гіпотеза відрізняється від теорії не за своєю логічною побудовою, а за ступенем доведення істини. Зараз у нашій країні соціологія переживає бурхливий розвиток і увага приділяється перш за все концептуальному багажу, методології та інструментарію. Валентина Любчук, старший викладач кафедри загальної і соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат соціологічних наук. Соціологія активно співпрацює і взаємодіє з такими суспільними науками, як соціальна філософія, історія, правознавство, політологія, соціальна психологія.